تمرکز حواس

تعداد بازدید:۵۳۹
تمرکز حواس

دانش آموزان و دانشجویان زیادی در طول دوران تحصیل، به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس هنگام مطالعه و... نمی توانند به نتیجه دلخواه دست یابند. تمرکزحواس یعنی "عوامل حواس پرتی را به حداقل رساندن" وتمرکزحواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از روش هایی است که باعث تقویت و پرورش مهارت های لازم برای این کار است. بنابراین، بدون تمرکز حواس، ممکن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت وقت لازم داشته باشد، ساعت ها وقت بگیرد؛ اما به خوبی فهمیده نشود و اثر مثبتی نداشته باشد. شما می توانید با خواندن و عمل به نکات مهم و کلیدی برای پرورش تمرکز حواس در هنگام مطالعه (افزایش کارآیی مطالعه) و با تمرین هایی که شرح خواهیم داد، عوامل حواس پرتی خود را کمتر و در نتیجه تمرکز حواس خود را بیشتر کنید.