فنون تست زدن

تعداد بازدید:۳۸۲
( ۱ )
فنون تست زدن

چرا با وجود اینکه من درس را خوب می خوانم و متوجه می شوم اما نمی توانم تست ها را حل کنم؟ در تست زدن خیلی کند هستم، چه کار کنم؟ احساس می کنم هر تست با یک راه حل متفاوت حل می شود و گیج شده ام، چه کار کنم؟ و ... ؟؟؟  ((می خوانم ولی نتیجه نمی گیرم ! می خوانم ولی نمی توانم تست بزنم! و... )) یادتان نرود که نمی شود برای افراد مختلف نسخه واحد پیچید و به همه یک چیز را توصیه کرد. ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ اى، ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  روﺷﻬﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮى صحیح و اصولی،  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎى ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ(ﻓﻨﻮن ﺗﺴﺖ زﻧﻲ)، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. تسلط برتست زنی درموفقیت کنکور تاثیرغیرقابل انکاری دارد.
فنون تست زنی (چگونه در جلسه آزمون تست بزنیم؟)