شروع دوباره

تولد دوباره

تولد دوباره

راست یا دروغ ! نمی دانم اما آموزنده. شروع دوباره یا تولد دوباره مثل یک عقاب!!! 

ادامه مطلب