شروع دوباره

بال پرواز

قدرت ذهن

یک یوز پلنگ،  اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود   باز نمی تواند به پرواز درآید.

ادامه مطلب
من می توانم

شجاع، قوی و باهوش

شما از آن چیزی که باور دارید، شجاع تر و  از آن چیزی که به نظر می رسید، قوی تر و  از آن چیزی که فکر می کنید، باهوش تر هستید.

ادامه مطلب
بذر امید

بذر امید

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ... صبح باشد یا شب ... بذرامید ؛ نه وقت می شناسد ، نه موقعیت ...

ادامه مطلب
قله موفقیت

قله موفقیت

برای رسیدن به " قله موفقیت " می بایست در زندگی سه کلمه را فراموش کرد :

ادامه مطلب
تولد دوباره

تولد دوباره

راست یا دروغ ! نمی دانم اما آموزنده. شروع دوباره یا تولد دوباره مثل یک عقاب!!! 

ادامه مطلب