نگی که نگفتید!!!

هدیه ی خوب

بودن یا نبودن

ما آمده ایم تا زندگی کنیم و قیمت و ارزش پیدا کنیم؛ نه اینکه به هرقیمتی زندگی کنیم. پس در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تر از «بودن یا نبودن» است.

ادامه مطلب
باید زندگی را زندگی کرد ...

تا دیر نشده، باید راهی پیدا کرد...

باید راهی یافت، برای اینکه زندگی را زندگی کنیم نه فقط زندگی را بگذرانیم ... باید راهی یافت، اینطور که نمی شود، تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد، باید زندگی را زندگی کرد ...

ادامه مطلب
دارکوب های زندگی

دارکوب های زندگی

دوستان عزیزم دارکوب های زندگیتان را بشناسید و آنها را از درخت زندگی تان دور کنید! به دارکوب ها نگاه کنید ...

ادامه مطلب