نگی که نگفتید!!!

فرزندپروری

فیل قرمز

به جمله ً منفی ً زیر توجه کنید:  " لطفا به فیل قرمز فکر نکنید " 

ادامه مطلب
ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ

رضای خدا یا برای معامله با خدا…!

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ، زندگی نیست بجز دیدن یار ، زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به کسی ،

ادامه مطلب
باورهای آدمی

قدرت باورها

انسان ها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیندیشند. باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیندیشد.

ادامه مطلب
مهر و عشق

مهر و عشق

پس بیایید همه باهم "مرنجیم"و"مرنجانیم" و "بنوشیم " و"بنوشانیم" ؛ و دراین خاک ؛در این مزرعه پاک ؛ بجز "مهر!" ؛ بجز"عشق!"؛ دگر تخم نکاریم .

ادامه مطلب
هدیه ی خوب

بودن یا نبودن

ما آمده ایم تا زندگی کنیم و قیمت و ارزش پیدا کنیم؛ نه اینکه به هرقیمتی زندگی کنیم. پس در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تر از «بودن یا نبودن» است.

ادامه مطلب
باید زندگی را زندگی کرد ...

تا دیر نشده، باید راهی پیدا کرد...

باید راهی یافت، برای اینکه زندگی را زندگی کنیم نه فقط زندگی را بگذرانیم ... باید راهی یافت، اینطور که نمی شود، تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد، باید زندگی را زندگی کرد ...

ادامه مطلب
دارکوب های زندگی

دارکوب های زندگی

دوستان عزیزم دارکوب های زندگیتان را بشناسید و آنها را از درخت زندگی تان دور کنید! به دارکوب ها نگاه کنید ...

ادامه مطلب