نگی که نگفتید!!!

زندگی

لذت

ما به این دلیل روی کره‌ی زمین زندگی می‌کنیم که ،

ادامه مطلب
نباید جنگید

آرامش

نه براى این که مستحق بخشش اند... براى این که من مستحق آرامشم....

ادامه مطلب
فرزندپروری

فیل قرمز

به جمله ً منفی ً زیر توجه کنید:  " لطفا به فیل قرمز فکر نکنید " 

ادامه مطلب
ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ

رضای خدا یا برای معامله با خدا…!

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم زندگی نام نکویی ست که خارش کردیم زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ، زندگی نیست بجز دیدن یار ، زندگی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به کسی ،

ادامه مطلب
باورهای آدمی

قدرت باورها

انسان ها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیندیشند. باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیندیشد.

ادامه مطلب
مهر و عشق

مهر و عشق

پس بیایید همه باهم "مرنجیم"و"مرنجانیم" و "بنوشیم " و"بنوشانیم" ؛ و دراین خاک ؛در این مزرعه پاک ؛ بجز "مهر!" ؛ بجز"عشق!"؛ دگر تخم نکاریم .

ادامه مطلب