شروع دوباره - آرشیو

موفقیت

افتخار

اگر دری بسته شود،  درهایی گشوده می شود. من شکوه آینده ام را در  فراروی خودمی بینم . پس هرگز خود را  با کسی مقایسه نمی کنم و  بر این باورم که توانایی اینکه ازهمه بالاتر روم را دارم من به خود افتخار می‌کنم . به آنچه که هستم و به آنچه که خواهم بود.

ادامه مطلب
من می توانم

تلقین مثبت

«نمی‌شود» و «نمی‌توانم» و . . . را از لغت‌نامه ذهن‌تان پاک کنید

ادامه مطلب
بال پرواز

قدرت ذهن

یک یوز پلنگ،  اگر با هزار کیلومتر سرعت هم بدود   باز نمی تواند به پرواز درآید.

ادامه مطلب
من می توانم

شجاع، قوی و باهوش

شما از آن چیزی که باور دارید، شجاع تر و  از آن چیزی که به نظر می رسید، قوی تر و  از آن چیزی که فکر می کنید، باهوش تر هستید.

ادامه مطلب
بذر امید

بذر امید

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ... صبح باشد یا شب ... بذرامید ؛ نه وقت می شناسد ، نه موقعیت ...

ادامه مطلب
قله موفقیت

قله موفقیت

برای رسیدن به " قله موفقیت " می بایست در زندگی سه کلمه را فراموش کرد :

ادامه مطلب