نگی که نگفتید!!! - آرشیو

سواد پژوهشی معلم

سواد پژوهشی در آموزش و پرورش اشاره به دانش، شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمان برای درک و استفاده از پژوهش در کلاس درس، تدریس و... دارد.

ادامه مطلب