سواد پژوهشی معلم - آرشیو

سواد پژوهشی

سواد پژوهشی در آموزش و پرورش اشاره به دانش، شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمان برای درک و استفاده از پژوهش در کلاس درس، تدریس و... دارد.

ادامه مطلب