اقدام پژوهی، درس پژوهی و...

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۹:۲۲ کد : ۸۳ سواد پژوهشی معلم نگی که نگفتید!!!
چگونه می توانم در کاری که مشغول انجام دادن آن هستم ، پیشرفت کنم؟

اقدام پژوهی :

اصلی ترین فعالیت پژوهشی است که تمامی کارکنان مدرسه به صورت فردی یا گروهی می توانند در آن شرکت کنند . اقدام پژوهی همان  فرایند حل مساله است که هر فرد با توجه به مشکلی که در فرایند کاری پیش روی خود می بیند با توجه به مراحل آن نسبت به حل آن اقدام می نماید . این فرایند با سئوال چگونه می توانم شروع می شود. (چگونه می توانم در کاری که مشغول انجام دادن آن هستم ، پیشرفت کنم؟)

درس پژوهی :

درس پژوهی یک حلقه پژوهشی است که در آن معلمان به صورت گروهی درباره یک موضوع درسی همفکری نموده و اقدام به نوشتن طرح درس مشارکتی می نمایند سپس به ترتیب آن را اجرا نموده تا به بهترین طرح و شیوه اجرای موضوع درسی برسند.

تجربه نگاری (تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی و پرورشی یا تجربه نگاری پژوهشی):

دانائی، توانائی و مهارتی است که فرد پس از روبرو شدن با یک رخداد و حل مسائل و مشکلات آن به وسیله ی تدبیر و خلاقیت فردی یا گروهی به دست می آورد و آن را به عنوان یک روش و دستاورد در اختیار دیگران قرار می دهد.

تجارب به دو گونه اند: تجارب موفق و تجارب ناموفق که هر یک به نوعی می تواند بسیار ارزشمند باشد و با  مستندسازی آن ها خوانندگان درمی‌یابند که چگونه و چرا یک تجربه موفق یا ناموفق بوده است و می‌توانند از آموزه‌های آن برای موقعیت‌های واقعی خود بهره بگیرند.

روایت پژوهی یا پژوهش روایی(روایتی) :

روایت چیزی نیست جز بیان تجربه های ما در قالب داستان. معلمان با خواندن، نوشتن، گفتن یا شنیدن داستان هایی از تجارب شخصی خود و دیگران می توانند درگیر روایت پژوهی شوند و از این ابزار مفید برای پیشرفت حرفه ای خود استفاده کنند. در تعریف ساده ای می توان گفت روایت پژوهی عبارت است از مطالعة تجربة افراد از طریق داستان هایی که روایت می کنند.

مطالعه موردی:

مطالعـه مـوردی یا مـوردکاوی، یکـی ازانواع روش های تحقیقی اسـت که بـه مطالعه عمیـق یـک مـورد، یـک موضـوع خـاص و یا یـک پدیده خـاص می پـردازد. واژه Case در لغت به‌معنای مورد، نمونه، سرگذشت و حالت و Study  به‌معنای مطالعه، بررسی، پژوهش و تحقیق آمده است. در فارسی از Case Study با تعابیر مختلفی همچون مطالعه موردی، نمونه‌پژوهی، موردپژوهی و قضیه‌پژوهی یاد شده است. مطالعات موردی، هنگامی انجام می‌شوند که پژوهش‌گر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است.

کلید واژه ها: روایت پژوهی تجربه نگاری اقدام پژوهی درس پژوهی مطالعه موردی