سواد پژوهشی معلم

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۹:۱۷ کد : ۸۲ نگی که نگفتید!!!
سواد پژوهشی در آموزش و پرورش اشاره به دانش، شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمان برای درک و استفاده از پژوهش در کلاس درس، تدریس و... دارد.

به نام خدا

سواد پژوهشی یکی از انواع سواد می باشد که دارنده ی آن می تواند دقیق مشاهده کند، نتایج مشاهدات را گردآوری، تجزیه و تحلیل و درباره ی آن ها استدلال، تفسیر و ارزیابی کند. فرد دارای سواد پژوهشی، از دانش لازم برای درک پژوهش و کاربرد آن در زندگی برخوردار است و توانایی توصیف، پیش بینی، مهار و تبیین پدیده ها را دارد و بخوبی ارزش کوشش های علمی را درک می کند. با توجه به نقش کارساز پژوهش در آموزش و پرورش، معلمان بیش از پیش نیازمند کسب سواد پژوهشی می باشند. سواد پژوهشی در آموزش و پرورش اشاره به دانش، شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمان برای درک و استفاده از پژوهش در کلاس درس، تدریس و... دارد.معلمان به عنوان رهبران اصلی آموزش و تدریس باید دانش و مهارت های مورد نیاز را در زمینه های اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی، تجربه نگاری و... کسب نمایند که هدف تمامی این پژوهش ها، حل مسایل آموزشی و پرورشی ، بهبود تدریس و فرایند یاددهی-یادگیری و... است .

توجه و تأمل !!!....

ماموریت پژوهش در آموزش و پرورش مطالعه ، بررسی و حل مسایل آموزشی و پرورشی می باشد. پژوهش در آموزش و پرورش یک فعالیت کاربردی و ماموریت گراست از اینرو نتایج آن باید بطور مشخص در سطح مدرسه تاثیر گذار باشند. پژوهش در آموزش و پرورش تنها زمانی به اهداف و ماموریتهای خود نایل خواهد شد که نتایج آن در مدرسه و کلاس درس  و در مسیر بهبود فعالیتهای آموزشی - پرورشی و یادگیری بکارگرفته شود. پس هدف اصلی پژوهش در آموزش و پرورش،کشف حقیقت های تازه (نوآوری) و استفاده از آن درحل مسائل عمده ی تعلیم و تربیت است.

کلید واژه ها: پژوهش پژوهش آموزش پرورش آموزش آموزش پرورش سواد پژوهشی تدریس