نحوه محاسبه نمره سالانه

نمره سالانه = مجموع نمرات مستمر نوبت اول و دوم و دوبرابر نمره پایانی نوبت اول و چهاربرابر نمره پایانی نوبت دوم تقسیم بر هشت.

۸÷{(۴× نمره پایانی دوم) + (۱×نمره مستمر دوم ) + (۲×نمره پایانی نوبت اول ) + (۱×نمره مستمر نوبت اول)} = نمره سالانه

کلید واژه ها: نمره نمره پایانی نمره پایانی نوبت نوبت پایانی نوبت پایانی مستمر