شرایط قبولی در دروس دوره دوم متوسطه

شرایط قبولی در درس های پایه دهم و یازدهم و دروس های غیرنهایی (داخلی) پایه دوازدهم شرایط قبولی در درس های نهایی پایه دوازدهم

شرایط قبولی در دروس دوره دوم متوسطه

شرایط قبولی در درس های پایه دهم و یازدهم و دروس های غیرنهایی (داخلی)  پایه دوازدهم

شرط دانش آموز باید نمره سالانه 10 و بالاتر را کسب نماید.

نمره سالانه نمره برگه ی امتحان نتیجه (وضعیت)
10 و بالاتر

هر نمره ای 

نمره سالانه ملاک است.

قبول
بین 7 تا 10 

هر نمره ای 

نمره سالانه ملاک است.

استفاده از تبصره 

(تک ماده)

کمتر از 7

هر نمره ای 

نمره سالانه ملاک است.

مردود (تجدید)

شرایط قبولی در درس های نهایی پایه دوازدهم

شرط اول دانش آموز باید نمره سالانه 10 و بالاتر را کسب نماید.

شرط دوم باید نمره برگه امتحانی  7 و بالاتر باشد. (کمتر از 7 نباشد.)

نمره سالانه نمره برگه ی امتحان نتیجه (وضعیت)
10 و بالاتر 7 و بالاتر قبول 
10 و بالاتر کمتر از 7

استفاده از تبصره

( تک ماده)

بین 7 تا 10  هر نمره ای

استفاده از تبصره

( تک ماده)

کمتر از 7 کمتر از 7

مردود

(تجدید)

 

کلید واژه ها: نمره نمره نمره نمره سالانه نمره سالانه ملاک نمره نمره سالانه نمره نمره سالانه ملاک نمره برگه بالاتر 7 ماده 7 تک ماده 7